محصولات
پتروشیمی خلیج‌فارس

مجموعه تولیدات پتروشیمی خلیج فارس در ۲۰ شرکت فعال این شرکت و در ۵ گروه محصول که شامل آروماتیک‌ها، خوراک سوخت، مواد پایه و شیمیایی، کود و مواد وابسته و پلیمرها می‌باشد و شرح آن در جدول زیر آمده است.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس علاوه بر داشـتن بیش از ۸۸ درصد ظرفیت تولید مواد آروماتیکی و ۶۹ درصد محصول پی‌وی‌سـی شـرکت، تولیدکننده انحصــاری یپلیمرهــای مهندســی (PC)، پلــی اتیلــن ترفتــالات (PET)، پــی‌وی‌سـی امولیســیون (EPVC)، اپوکســی‌رزین‌هــا در کشــور اســت. همچنیـن تنهـا عرضـه‌کننـده محصولاتـی نظیـر بـرش سـبک، بـرش سـنگین و گاز مایـع در صنعـت پتروشـیمی کشـور محسـوب می‌شـود.

ردیفنام محصولمجتمع تولیدکننده
۱ریفورمیتفرآورش و نوری و بوعلی سینا
۲آروماتیک+C9فرآورش
۳مخلوط آروماتیکهابوعلی سینا
۴A92نوری
۵بنزنفرآورش و نوری و بوعلی‌سینا
۶پارازایلینفرآورش و نوری و بوعلی‌سینا
۷تولوئنفرآورش
۸اتیل بنزنپارس
۹ارتوزایلین نوری و بوعلی سینا
۱۰آروماتیک سنگینفرآورش و نوری و بوعلی‌سینا
۱۱مخلوط زایلینهافرآورش و نوری و بوعلی سینا
۱۲استایرنپارس
۱۳C9-A/TOLبوعلی‌سینا

ردیفنام محصولمجتمع تولیدکننده
۱اتانفرآورش و پارس
۲نفتای تصفیه شدهنوری
۳برش سه کربنه و سنگین تر - +C3 آریاساسول
۴برش سنگین ۱۰۰بوعلی‌سینا
۵برش پنج کربنه و سنگین تر - +C5فرآورش و پارس
۶پنتانفرآورش و نوری و بوعلی سینا
۷پروپانفرآورش و پارس
۸برش سنگین ۲۰۰نوری و بوعلی‌سینا
بوتانفرآورش و پارس
۱۰برش سبکبوعلی سینا و نوری
۱۱برش میانیبوعلی‌سینا
۱۲متیل ترشری بوتیل اتر - MTBEکیمیا
۱۳گاز مایعفرآورش و نوری
۱۴بنزین پیرولیزفرآورش
۱۵نفت کوره - CFOفرآورش
۱۶رافینیتC4بسپاران
۱۷رافینیت C6فرآورش، نوری و بوعلی‌سینا
ردیفنام محصولمجتمع تولیدکننده
۱ترفتالیک اسید خالص - PTAتندگویان
۲تولوئن دی ایزوسیاناتکارون
۳اسید نیتریککارون
۴وینیل کلراید منومر - VCMکیمیا و اروند
۵اسید کلریدریک _گازیکارون
۶Polymeric MDIکارون
۷Pure MDIکارون
۸آنیلینکارون
۹هگزانفرآورش
۱۰اتیلن دی کلرایدکیمیا و اروند
۱۱هپتانفرآورش
۱۲اتیلن دی کلراید - oxyکیمیا
۱۳سودکیمیا و اروند
۱۴اسید کلریدریککیمیا، اروند و کارون
۱۵کلر اروند
۱۶آب ژاولکیمیا،‌ اروند و کارون
۱۷بوتادینبسپاران
۱۸برش چهار کربنهفرآورش
۱۹اتیلنفرآورش و آریاساسول
۲۰پروپیلنبسپاران
۲۱بیس فنل آخوزستان
ردیفنام محصولظرفیتخوراککاربرد محصولمجتمع تولیدکننده
۱اورهامونیاک و co2کود شیمیایی ، رزین چسب ، ملامین ، کاهش آلایندگی خودرورازی،شیراز،خراسان ،پردیس و کرمانشاه
۲آمونیاکگاز طبیعی و هواکود شیمیایی ، سنتز آمید ها ،نیتریل و آمین ها ، پلاستیک ،نایلون ، پلی اورتان ، مواد منفجره ،اسید نیتریکرازی ،شیراز ،خراسان ،پردیس و کرمانشاه
۳دی آمونیوم فسفاتاسید فسفریک و آمونیاککود شیمیاییرازی
ردیفنام محصولمجتمع تولیدکننده
۱پلی اتیلن سنگینبسپاران و مهر
۲پلی اتیلن سبکبسپاران و آریاساسول
۳پلی اتیلن ترفتاالت _گرید بطریتندگویان
۴پلی اتیلن ترفتاالت _گرید الیافتندگویان
۵پوکسی رزین جامدخوزستان
۶پلی اتیلن ترفتاالت - stapleتندگویان
۷پلی اتیلن ترفتاالت - Poyتندگویان
۸اپوکسی محلول در زایلینخوزستان
۹پلی اتیلن سنگین و متوسطآریاساسول
۱۰پلی وینیل کلراید (پی‌وی‌سی) امولسیوناروند
۱۱پلی کربناتخوزستان
۱۲پلی وینیل کلراید (پی‌وی‌سی) سوسپانسیونبسپاران و اروند
۱۳الستیک استایرن بوتادین ـ SBRبسپاران
۱۴پلی پروپیلنبسپاران
۱۵اپوکسی رزین مایعخوزستان
تماس با ما

برای ارتباط با ما، پیام خود را به ما ایمیل کنید

خوانا نیست؟ تغییر متن captcha txt